Abortion Rights: Manifesto for Week of Action

  in various languagesabortion and choice

by Feministes   30 Jan 2014

** NO STEPS BACKWARDS REGARDING SEXUAL AND REPRODUCTIVE FREEDOM!!! **

Everyone let’s participate in the Week to Defend Abortion Rights ..(February 1st –7th)

There’s a lot of us, and we’ve run out of patience….
There’s a lot of us and we know for sure that we won’t just watch how they
try to make us go back to the darkest years of our more recent herstory.
Creative, empowered, persistent and self-organized, our capacity to fight
back against the PP (Partido Popular) politicians of the Central
Government is enough, and we know it. They are divided and discussing if
they shuld move forward with the law proposal or not.

Barcelona-poster

So we know that if we fight back and insist from different perspectives, be it manifesting our opinion in diferent ambiences, creating self aid networks for women, dykes or trans who want to abort, doing actions of protest or making our rejection very visible (like some comrades have already done worldwide), maybe they’ll have to stop.

There’s a lot of critical voices who reject the new “Organic Law of
Protection of the Life of the Concieved and of the Rights of Pregnant
Women” because, as you might already know, if this law starts to be
applied no woman, dyke or trans will be able to abort, the only exception
being that if a team of doctors and psychologists dictate that they have
been raped, or else the fact that having a baby will cause a very stong
psychic damage.

Moreover, if they are under 18, under no circumstance an abortion will be
able to occur without the consent of their parents and/or legal tutor.
And moreover, the “day after” pills will be much harder to find.
All this means that, with this law, being a mother will not be chosen, but
an imposition that will affect our lives forever.

We all know, as our mothers recall, that years back if you got pregnant
you had two possibilities: either you aborted undercovered, clandestine,
with the aid of some friend who knew how to practice abortions, or, for
the ones who could afford it, you had to go to get the abortion to a
different country.

No we don’t want to allow abortion becoming a privilege of a few, nor have one single death more because of clandestine abortions in precarious
conditions.

mani-1_febrer_Even though we are very mad aabout this law proposal, we want to underline that the previous law, approved by PSOE party, didn’t cover the needs of women with no funds who wanted to abort. Moreover, we think that no State should regulate when can we or can’t we abort, because this infantilizes us in front of institutions that think that we, women, dykes and trans, don’t know what’s best for ourselves.

We defend the view that only we should decide what we want to do with our own bodies, because the body is owned by the one who inhabits it, and by no one else.
We don’t care what political party, what organization or religion attacks
us forbidding abortion, because we are not going to obey their orders.

Let’s start acting! May our resistance be heard!

149
My body, my choice!
Free Abortion!
We invite you to participate autonomously in the Week of Struggle from
February 1st to 7th with imagination and rage, to make it clear that we
reject the new Abortion law propposal.
All together to the march on February 1st, 17h in front of the Cathedral
door in Barcelona!
Be aware of upcoming events!!

See also:
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/478585/index.php

 

Manifest per difondre en diferents llengües: CATALAN

NI UN PAS ENRERE EN LES LLIBERTATS SEXUALS I REPRODUCTIVES!!!

Totes a la setmana de lluita en defensa de l’avortament! (de l’1 al 7 de febrer)
Som moltes i se’ns a acabat la paciència…
Som moltes i tenim molt clar que no observarem de braços plegats com ens volen fer retrocedir als anys més obscurs de la nostra herstòria més recent. Des de la nostra creativitat, empoderament, persistència i autoorganització sabem que tenim prou121026_pro_choice_ap_605
capacitat per mantenir el pols contra els polítics del PP del Govern central, que discutits entre ells, es debaten si tirar endavant l’avantprojecte de llei, tal com l’havien presentat. Per això sabem, que si els pressionem de diferents maneres, ja sigui manifestant la nostra opinió en diferents àmbits, creant xarxes de suport mutu per les dones, lesbianes o trans que vulguin avortar, fent accions de protesta, i fent sentir el nostre rebuig, com ja ho han fet altres companyes a escala internacional, potser hauran de recular.
Som moltes les veus crítiques que rebutgem la nova “Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada” perquè com moltes ja sabeu, si entra en vigor aquesta llei cap dona, lesbiana o trans podrà avortar, sinóaborto libre
és que un equip de metges i psicòlegs determinen que l’han violat, o bé, que tenir una criatura li causarà un dany psíquic molt fort. A més una menor de 18 anys, en cap cas, no podrà avortar sense el consentiment dels pares/mares o tutor/a legal. A
més, les pastilles del dia després costaran molt més d’aconseguir. És a dir, a partir d’aquesta llei ser mare no serà una elecció, sinó una imposició que afectarà per sempre les nostres vides.
Totes sabem, com recorden les nostres mares, que com passava anys enrere, si et quedaves embarassada, tenies dues possibilitats, o bé avortaves clandestinament, amb l’ajut d’alguna amiga que sabia practicar avortaments, o bé, qui s’ho podia
permetre, havia d’anar-se’n a avortar a l’estranger. Nosaltres no volem permetre que avortar sigui un privilegi d’unes quantes, ni que hi hagi cap més morta per avortaments fets en condicions precàries!
De totes maneres, tot i que estem molt cabrejades amb aquesta proposta de llei, hem de remarcar que l’anterior llei de l’avortament aprovada del PSOE tampoc satisfeia les necessitats de les dones sense recursos que volien avortar. A més, pensem que cap Estat hauria de regular quan podem o no avortar, ja que això ens infantilitza, davant d’unes institucions que pensen que les dones, lesbianes i trans no sabem que és el millor per nosaltres mateixes. Nosaltres defensem que només nosaltres hauríem

A  Mother? Only when I want it.. Only when I can do it..
A Mother?
Only when I want it..
Only if I can do it..

de decidir sobre el que volem fer amb el nostre cos, perquè el cos és de qui l’habita, i de ningú més.
Ens és igual quin partit, quina organització o religió ens ataqui prohibint-nos avortar perquè no pensem obeir els seus mandats.
Passem a l’acció!Que la nostra resistència es faci sentir!!!
El meu cos, la meva decisió!!
Avortament lliure i gratuït!!
Us convidem a participar de forma autònoma en aquesta setmana de lluita de l’1 al 7 de Febrer amb imaginació i ràbia, per a deixar clar el nostre rebuig a l’avantprojecte de la Llei de l’avortament.
Totes juntes a la manifestació del dia 1 de febrer a les 17h a la porta de la catedral de Barcelona!!
Estigueu atentes a les properes convocatòries!!!
(CAST)

EN CASTELLANO
¡¡¡NI UN PASO ATRÁS EN LAS LIBERTADES SEXUALES Y REPRODUCTIVAS!!!!

¡Todas a la semana de lucha en defensa del aborto! (del 1 al 7 de febrero)
Somos muchas y se nos ha acabado la paciencia…
Somos muchas y tenemos muy claro que no observaremos de brazos cruzados cómo nos quieren hacer retroceder a los años más oscuros de nuestra herstoria más reciente. Desde nuestra creatividad, empoderamiento, persistencia y autoorganización sabemos que ya tenemos suficiente capacidad para mantener el pulso contra los políticos del PP del Gobierno Central, que discutidos entre ellos, se debaten sobre si tirar adelante el anteproyecto de ley, tal y como lo habían presentado. Por eso sabemos que, si los presionamos de distintas formas, ya sea manifestando nuestra opinión en diferentes ámbitos, creando redes de ayuda mutua para las mujeres, lesbianas o trans que quieran abortar, haciendo acciones de protesta o haciendo notar nuestro rechazo, como ya han hecho otras compañeras a escala internacional, quizás tendrán que recular.1452561_633915096650890_1716727733_n
Somos muchas las voces críticas que rechazamos la nueva “Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada” porque como muchas ya sabéis, si entra en vigor esta ley ninguna mujer, lesbiana o trans podrá abortar a no ser que un equipo de médicos y psicólogos determine que ha sido violada o bien que tener una criatura le causará un daño psíquico muy fuerte. Además, una menor de 18 años en ningún caso podrá abortar sin el consentimiento de sus padres/madres o tutor/a legal. Además, las pastillas del día después costarán mucho más de conseguir. Es decir, a partir de esta ley ser madre no será una elección sino una imposición que afectará para siempre nuestras vidas.
Todas sabemos, como recuerdan nuestras madres, que como pasaba años atrás, si te quedabas embarazada tenías dos posibilidades: o bien abortabas clandestinamente, con la ayuda de alguna amiga que sabía practicar abortos, o bien, quién se lo podía permitir, tenía que irse a abortar al extrangero. Nosotras no queremos permitir que abortar sea un privilegio de unas cuantas ni que haya ninguna muerta más por abortos hechos en condiciones precarias!anarchist feminist
De todas formas, aunque estamos muy cabreadas con esta propuesta de ley, tenemos que remarcar que la anterior ley del aborto aprobada por el PSOE tampoco satisfacía las necesidades de las mujeres sin recursos que querían abortar. Además, pensamos que ningún Estado tendría que regular cuando podemos o no abortar, ya que eso nos infantiliza, delante de unas instituciones que piensan que las mujeres, lesbianas y trans no sabemos qué es lo mejor para nosotras mismas. Nosotras defendemos que sólo nosotras tendríamos que decidir sobre lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, porque el cuerpo es de quién lo habita y de nadie más.
Nos da igual qué partido, qué organización o religión nos ataque prohibiéndonos abortar porque no pensamos obedecer sus mandatos.
¡Pasamos a la acción! ¡Que nuestra resistencia se oiga!1297301622802_ORIGINAL
¡Mi cuerpo, mi decisión!
¡Aborto libre y gratuito!
Os invitamos a participar de forma autónoma en esta semana de lucha del 1 al 7 de febrero con imaginación y rabia, para dejar claro nuestro rechazo al anteproyecto de la Ley del aborto.
¡Todas juntas a la manifestación del día 1 de febrero a las 17h en la puerta de la Catedral de Barcelona!
¡Estad atentas a las próximas convocatorias!
(EN)

Related Articles

3570482Related Parents of Stolen Babies denounce Cover-up by Catholic Church at the UN

Escrache feminista: 1000′s se movilizó contra la prohibición del aborto
Elvira, the Street Brigade and the Sex-work Network
Blessed be our struggle… Feminism that Sins (thefreeonline.wordpress.com)
Spanish government prepares new abortion law (kansascity.com)
http://www.feminicidio.net/noticias-de-asesinatos-de-mujeres……
victory! Tunisia frees Femen activists: Now Free AMINA! (thefreeonline.wordpress.com)
Feminist Protests go Worldwide: Free Amina..Free all Women!
Attention Men: If You Attack a Woman
Houston, is my Vagina a Problem for you?
Womens ‘Red Brigades’ confronts India sex abuse

STOP billions of attacks on Women: Campaign against Gender Violence 
Anarcha-Feminism! Lets annihalate Patriarchy !
Free Pussy Riot supporters hit Patriarch – Femen Kill Kirill
Feminism3Debating Creative Feminist Tactics: Moran and Femen
Pussy Riot and Madonna, branded sluts and therefore liars!
Abortion.. every Woman’s right to Choose.
Remembering Agnes..Stop Hate Crimes!
Do we still need Feminism?..Of COURSE, it’s a Way of Life!
This Is What MY Feminism Looks Like         (themamafesto.wordpress.com)**************

Enhanced by Zemanta

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

2 thoughts on “Abortion Rights: Manifesto for Week of Action”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: