Sat 29 Oct / MARCH against Airports and Society that Needs them/ In Delta area of Barcelona airport Expansion. Cat/Eng


Ateneu llibertari de Gracia Neither God. Nor state. Nor Homeland. . Neither Party Nor husband.


10.28.22 by Ateneu llibertari de Gracia via thefreeonline

Saturday 29 October, marchagainst airports and the society that needs them. In the Delta del Llobregat area affected by the expansion.
We will meet at 10:00 at the Les Moreres exit of the L-9 Sud del Prat metro.
If you haven’t had breakfast at home, it’s a good idea to bring something to eat, although there are network water points at several points along the route, it would be good to bring, at the very least, a small canteen, comfortable shoes, maybe also a hat and cream solar If all goes well we will be back in Moreres around 14:00

The route first skirts the river and then enters the area of ​​the Sabogal protected area, Ca l’Arana. On the way back, if the weather and spirits are good, we can go down the Bunyola path to the Semàfor viewpoint, which would be the end of the extension and which will allow us a look at the Cal Tet wetlands.

In total it is about 12 km, but if necessary you can do only one of the two parts.

The situation of the possible expansion seemed to have ended in an operetta of hypocrisy, staged by the metropolitan councils, Barcelona, ​​the Generalitat, the State Government and all the parties.

The same ones that allowed the Baix Llobregat to be dug up, with other expansions of the airport, the expansion of the port, the diversion of the Llobregat, motorways, AVE, the Plan Ponent, the ARE Eixample Sud del Prat…

The possible “environmental victory” is relativized by several issues:


1.-There is a parliamentary majority in favor of the airport (at least PSC+PP+JxC…)
2.-Some of the opponents are more than dubious, thus the “commoners” who have governed the Party since the first elections after having preached their opposition accepted the deviation and the last extension… in exchange for funding.
3.-The Catalan economic powers are moving in favor, led by Foment and with the competition of the CECOT (Terracenca employer), the CCOC (Chamber of Works Contractors of Catalonia), the RAAC, the Chamber of Commerce… (the complete list at , https://www.foment.com/es/constitucion-comision-ampliacion-aeropuerto-ba/ ) a “Commission for the expansion of the Airport” has been constituted of this Commission ( with more political tasks) would derive a “Technical Table” that would present an “alternative project” to everyone’s taste, initially a deadline of 9 months was given.
Towards the middle of November, a meeting of the “civil society” convened by National Employment Promotion and IESE (the OPUS business school) is to be held.

So we see that the project has been suspended but not dismissed, and it is only a matter of time before it is revived again.

original

Ateneu llibertari de Gràcia

Ni Déu. Ni Estat. Ni Pàtria. Ni patró. Ni Partit. Ni Marit.

10.28.22

por ateneullibertarigracia

Dissabte dia 29 d’octubre, passejada contra els aeroports i la societat que els necessita. A la zona del Delta afectada per l’aeroport.

Dissabte dia 29 d’octubre, passejada contra els aeroports i la societat que els necessita. A la zona del Delta del Llobregat afectada per l’ampliació.
Ens trobarem a les 10:00 a la sortida les Moreres del metro L-9 Sud del Prat.
Si no has esmorzat a casa es convenient portar alguna cosa de menjar, malgrat que hi ha punts d’aigua de la xarxa a diversos punts del recorregut seria bo portar, si més no, una cantimplora petita, sabates còmodes, potser també barret i crema solar. Si tot va be cap a les 14:00 tornarem a estar a Moreres

El recorregut voreja primer el riu i desprès entrarà a la zona de l’espai protegit del Sabogal, Ca l’Arana. En tornar si el temps i els ànims acompanyen podem baixar per el camí de la Bunyola fins el mirador del Semàfor, que seria l’extrem de l’ampliació i que ens permetrà una mirada als aiguamolls de Cal Tet. En total son uns 12 km, però en cas de necessitat es pot fer sols una de les dues parts.

La situació de la possible ampliació semblava haver acabat en una opereta d’hipocresia, escenificada per els ajuntaments metropolitans, Barcelona, la Generalitat, el Govern de l’Estat i tots els partits. Els mateixos que van permetre que es trinxes el Baix Llobregat, amb altres ampliacions de l’aeroport, l’ampliació del port, el desviament del Llobregat, autopistes, AVE, el Pla Ponent, l’ARE Eixample Sud del Prat…

La possible “victòria ambiental” queda relativitzada per diverses qüestions:
1.-Hi ha una majoria parlamentària favorable a l’aeroport (com a mínim PSC+PP+JxC…)
2.-Alguns dels opositors son més que dubtosos, així els “comuns” que han governat el Part des de les primeres eleccions desprès d’haver predicat la seva oposició van acceptar el desviament i la darrera ampliació… a canvi de finançament.
3.-Els poders econòmics catalans s’estan movent a favor, liderada per Foment i amb el concurs de la CECOT (patronal Terrassenca), la CCOC (Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya), el RAAC, la Cambra de Comerç… (la llista completa a , https://www.foment.com/es/constitucion-comision-ampliacion-aeropuerto-ba/ ) s’ha constituït una “Comissió per l’ampliació de l’Aeroport” d’aquesta Comissió (amb tasques més polítiques) derivaria una “Mesa Tècnica” que presentaria un “projecte alternatiu” al gust de tots, inicialment s’han donat un termini de 9 mesos.
Cap a mitjans de novembre es vol fer un acta de la “societat civil” convocat per Foment del treball Nacional i l’IESE (la escola de negocis de l’OPUS).

Veiem doncs que el projecte s’ha suspès però no s’ha desestimat, i sols és qüestió de temps que torni a revifar-se.

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: