Arrests, threats, beatings, charges of Anti Eviction activists in Catalonia, 206,000 euros in Fines.. English/Catalan

Repressió Repressió Archives – directa.cat cooperative for social transformation by Eloi Latorre

The Raval Housing Union denounced at a press conference in front of the Department of the Interior the “random” and “racial profile” arrest of a man for having participated in the resistance against the eviction of a neighbor last May, which could not be stopped and in which no identifications were made by the police.

An eviction in Carrer del Bisbe Laguarda in the Raval district of Barcelona, ​​the same month that the events that led to the arrest of ‘Moha’ / Sira Esclasans

Arrest of an activist linked to an attempt to stop an eviction last May in Barcelona

The activist alleges that he was the victim of ill-treatment and “racist insults” while in police custody.

They Preess Conference revealed that in addition to the economic sanctions that are frequently imposed on people who are going to put the body in front of an eviction order (more than 200,000 euros in fines during the last year and a half), there have also been “dozens of arrests in recent months of activists across the territory and multiple open criminal cases,” linked to police operations in evictions.

The activist spent the night at the Mossos de les Corts police station and was released yesterday at noon, after appearing in court on charges of assault on authority.

This new complaint is about the case of a union-linked activist, Mohamed, better known as Moha, who was arrested on Wednesday night in the neighborhood, “a random and racial arrest, a common practice, especially in the Raval, which is suffered by multiple members and people related to the union “, explains the group.

As a spokeswoman said last night, Moha “is linked to an illegal eviction that took place at 5 Morera Street, last May, an eviction without prior notice of a neighbor who had been living there for more than 35 years ”and which was finally executed.

Activists of the Raval Housing Union yesterday evening in front of the Interior Department | Raval Housing Union

The activist spent the night at the Mossos d’Esquadra police station in Les Corts and was released yesterday at noon, after appearing in court on charges of assault on authority.

The union claims that the detainee “has been ill-treated by the police, receiving racist insults and was even threatened to open a gap in his head” while in police custody. The group clarifies that during the eviction of which Moha is accused of having participated in the attempt to stop, no identification was made by the police device.

The Raval Housing Union points out that, in addition to the fines in application of the gag law, the movement to defend the right to housing is facing many other repressive practices on a daily basis, such as “Systematic identifications of movement activists, dozens of open arrests and criminal cases, camera recordings, police charges and brutality, illegal activist tracking and archiving, gun intimidation at evictions, police racism, and a long etc”.

At the same time, it calls for an end to “all mechanisms of repression” against the housing defense movement and for “the removal of all open lawsuits.”

More than euros 206,000 euros in ‘gag-law’ Fines for trying to stop evictions

Gemma Garcia Fotografies | Sira Esclasans

In the last year and a half, the -Mossos d’Esquadra- police force have charged at least 351 people through administrative channels. The movement for the right to housing has launched a campaign for the withdrawal of fines, the non-application of law 4/2015 and for Brimo Riot Police not to intervene in the evictions.

Eviction in the Bloc Llavors on Carrer Lleida in Barcelona, ​​where several people were sanctioned / Sira Esclasans

The scene took place on March 25, 2019, the day the courts decided to proceed with the eviction of Rachida, her husband and her twenty-year-old daughter, who were waiting for an emergency table floor six years ago. months.

PAHC Bages activists who tried to stop him were identified, but unlike other occasions, in December they received sanctions at their homes. The fines imposed as a result of that eviction, in application of Law 4/2015, on the Protection of Citizen Security, known as the gag law, add up to 20,000 euros.

One year and seven months have passed between the eviction of La Rachida in Manresa and 10 October this year, a period of time during which the Mossos d’Esquadra have imposed at least 351 fines for to gag people who took part in actions to stop evictions (364, if we add the open procedures in cases of occupations).

Neighbours in the Rval barrio held a 15 day long resistance demo last year against an attempt by vulture fund Blackstone to evict people by surtprise in Carrer Hospital. Moment de la roda de premsa en 2020 al Barceloní barri del Raval.. Sindicat de llogaters

The sanctioning procedures add up to a total of 206,141 euros, distributed in the towns of Manresa, Barcelona, ​​Mataró, Sant Cugat and Salou, and affect different platforms, groups and housing unions…………

read full article here ..in Catalan.. https://directa.cat/mes-de-206-000-euros-en-sancions-per-llei-mordassa-per-intentar-aturar-desnonaments/

*********************

originals..Català

Detenció d’un activista a qui es vincula a l’intent d’aturar un desnonament el maig passat a Barcelona

El Sindicat d’Habitatge del Raval fa pública en una compareixença davant del Departament d’Interior la detenció “aleatòria” i “per perfil racial” d’un home a qui els Mossos assenyalen per haver participat en la resistència contra el desallotjament d’una veïna de casa seva, el passat mes de maig, que no es va poder aturar i en el qual no es van produir identificacions. Alhora, denuncia que va ser víctima de maltractaments i “insults racistes” mentre era sota custòdia policial Un desnonament al carrer del Bisbe Laguarda del barri del Raval de Barcelona, el mateix mes que van passar els fets que han ocasionat la detenció de ‘Moha’ / Sira Esclasans Eloi Latorre Homestatic

PUBLICAT: Octubre 15, 2021

Poc més de 24 hores després d’haver comparegut en roda de premsa a Barcelona davant de la seu del Departament d’Interior –juntament amb altres col·lectius de defensa del dret a l’habitatge, per denunciar les multes i sancions que han d’enfrontar les activistes que van a aturar desnonaments–, ahir al vespre, de forma inesperada, un grup de membres del Sindicat d’Habitatge del Raval va tornar a comparèixer davant dels mitjans al mateix lloc.

Ho van fer per recordar que, a banda de les sancions econòmiques que freqüentment s’imposen sobre les persones que van a posar el cos davant d’una ordre de desallotjament (més de 200.000 euros en multes durant el darrer any i mig, segons s’havia explicat el dia anterior), també s’han produït “desenes de detencions en els últims mesos d’activistes de tot el territori i múltiples causes penals obertes”, vinculades a operacions policials en desnonaments d’habitatges.

L’activista va passar la nit a la comissaria dels Mossos de les Corts i va ser posat en llibertat ahir al migdia, després de comparèixer davant del jutjat, amb càrrecs d’atemptat contra l’autoritat

Aquesta nova denúncia es produeix a propòsit del cas d’un activista vinculat al sindicat, Mohamed, més conegut com a Moha, el qual va ser detingut la nit de dimecres al barri, “una detenció aleatòria i per perfil racial, una pràctica habitual, especialment al Raval, a la que s’enfronten múltiples membres i persones afins al sindicat”, s’explica des del col·lectiu.

Tal com va relatar ahir a la nit una portaveu, a Moha “se’l relaciona amb un desnonament il·legal que es va produir al carrer Morera número 5, el passat mes de maig, un desnonament sense previ avís d’una veïna que portava més de 35 anys vivint-hi” i que finalment va ser executat.

Activistes del Sindicat d’Habitatge del Raval ahir al vespre davant del departament d’Interior |Sindicat d’Habitatge del Raval

L’activista va passar la nit a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de les Corts i va ser posat en llibertat ahir al migdia, després de comparèixer davant del jutjat, amb càrrecs d’atemptat contra l’autoritat. Des del sindicat es denuncia que el detingut “ha rebut mals tractes per part de la policia, insults racistes i, fins i tot, l’han amenaçat d’obrir-li una bretxa al cap” mentre va estar sota custòdia policial. 

Des del col·lectiu s’aclareix que, durant el desnonament al qual s’acusa Moha d’haver participat en l’intent d’aturar, no es va produir cap identificació per part del dispositiu policial.

Des del Sindicat d’Habitatge del Raval s’assenyala que, a banda de les multes en aplicació de la llei mordassa, el moviment de defensa del dret a l’habitatge s’ha d’enfrontar quotidianament a moltes altres pràctiques repressives, com ara “identificacions sistemàtiques a les activistes del moviment, desenes de detencions i causes penals obertes, gravacions amb càmeres, càrregues i brutalitat policial, seguiments i arxius il·legals d’activistes, intimidació amb armes de foc als desnonaments, racisme policial, i un llarg etcètera”.

Alhora, es reclama que s’aturin “tots els mecanismes de repressió” contra el moviment de defensa de l’habitatge i que “es retirin totes les causes judicials que hi ha obertes”.

Habitatge

Més de 206.000 euros en sancions per llei mordassa per intentar aturar desnonaments

Gemma Garcia Fotografies | Sira Esclasans

PUBLICAT: Octubre 13, 2021

Agents de la unitat ARRO d’antidisturbis dels Mossos d’Esquadra aprofiten que surt espantada una veïna menor d’edat per empènyer la porta del número 5 del carrer Argemí a Manresa (el Bages), s’abalancen sobre un grup d’activistes i les colpegen.

L’escena es va produir el 25 de març de 2019, dia en què els jutjats van decidir tirar endavant el desnonament de Rachida, el seu marit i la seva filla de vint anys, que esperaven un pis de la mesa d’emergència feia sis mesos.

Les activistes de la PAHC Bages que van intentar aturar-lo van ser identificades, però a diferència d’altres ocasions, el mes de desembre van rebre sancions als seus domicilis. Només les multes interposades arran d’aquell desnonament, en aplicació de la Llei 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda com a llei mordassa, sumen 20.000 euros.

Entre el desnonament de la Rachida a Manresa i el 10 d’octubre d’enguany han transcorregut un any i set mesos, un període de temps durant el qual, els Mossos d’Esquadra han imposat, almenys, 351 multes per llei mordassa contra persones que participaven en accions per aturar desnonaments (364, si s’hi sumen els procediments oberts en casos d’okupacions).

Els procediments sancionadors sumen un total de 206.141 euros, repartits per les localitats de Manresa, Barcelona, Mataró, Sant Cugat i Salou, i afecten diferents plataformes, grups i sindicats d’habitatge.

Els procediments sancionadors sumen un total de 206.141 euros, repartits per les localitats de Manresa, Barcelona, Mataró, Sant Cugat i Salou

...sigue aquí https://directa.cat/mes-de-206-000-euros-en-sancions-per-llei-mordassa-per-intentar-aturar-desnonaments/

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: