Occupied Centers Resist Summer Evictions in Barcelona

 from La Directa, translation TheFreeOrg , en Catalá cap a baix
Self-managed and housing projects built in squatting areas such as Ca La Trava, Armadillo or the Expropriated Bank are threatened with eviction in the Gracia barrio suffering the pressure of tourism and the increase in prices in the purchase and rent of housing

In the neighborhood of Gràcia 2 occupied social centers have a threat of eviction Ca la Trava and the Expropriated Bank (El  Banc Expropiat),  separated by a mere 500 meters, they are different projects in the fight against the progressively imposed model where  traditional neighborhoods and businesses still struggle to coexist  in the face of real estate investors, promoters and tourists.

A second hand flat  Gràcia costs € 4,379 per m², the average rental price was € 856 per month in 2017, there are 1,081 hotels, hotel-apartments and pensions in the District.

Ca la Trava or luxury apartments


In December 2016, a group of students, workers, etc occupied the buildings located at numbers 154 and 156 of the Travessera de Gràcia in Barcelona. The first block was called Jahnela and hosted the ‘Gràcia Housing Office’ occupied project. Next door is Ca La Trava. “We organized ourselves at the Housing Office of Gracia, a group that offers solutions to the various housing problems, either by stopping eviction, defending neighbors in cases of real estate harassment, or by helping to squat to guarantee everyone access to decent housing, “they explained to their founding manifesto.

The block of Ca La Trava is property of the ‘ Inmobiliaria Mar SL’, also owned by the huge developer and construction company ‘La Llave de Oro’. ” It was in disuse for a long time and when we entered, we found it deliberately damaged to make  it uninhabitable” assure the occupiers

No automatic alt text available.

Negotiations with the City Council and property began  Ca La Trava. After the first attempts to get the council to buy the blocks, in a process that delayed the order of eviction and finally did not fructify, the fate of real estate goes through the eviction and fell through they were scheduled for demolition to build ‘luxury homes. We are now facing a ”precautionary eviction” through criminal law, against which we will resist “, affirm the residents.

Banco Expropiat, six years and three threats

After the last eviction of the old bank the group of the Expropriated Bank liberateded a new space at the extinct ‘Center for Primary Health Care (CAP) of Quevedo Street and kept the same name.

Since January, this old CAP is under threat of eviction, demanded by CatSalut and the Treasury General of the Social Security; They request a ”precautionary eviction” that has been accepted by the public prosecutor, since the occupants of the space have expressed their will not to abandon it. At present there are some bureaucratic delays.

 

“We do not want to leave a space that we have fixed, prepared and cared for with care and love, a space where it has been possible to create groups that put health as the center of the activity. Health should be understood as a whole: mutual support is health, bringing back community links is health, self-management is health, ecologism is health, bringing up children is health.

And the eviction only seeks to return the property, to leave it as abandoned as it was before we gave it  life. We believe it is important that there remain spaces in the neighborhoods, which continue to offer real alternatives to the speculative dynamics, “they say in a statement.

The objective is that those responsible for the eviction withdraw the complaint. “Given that the judicial process is in an advanced state, we  see it important to try to get the Court to suspend the precautionary eviction,  also that the police find many difficulties to execute the eviction..”

 

The occupied ‘Housing Office of Gràcia’

started the campaign # SobreviscAGracia more than two years ago, calling on the neighbors, groups, organizations and entities of Gràcia to join in . No automatic alt text available.This campaign denounces the five main housing problems that affect the neighborhoods of Gràcia as a result of the process of elitization suffered by the : high rents and abusive contracts, real estate harassment, rehabilitation of buildings, evictions and supply cuts and tourism which suffers the district.

At this time there is a third property threatened with eviction: the housing block known As the Armadillo, located on Sant Salvador street corner Santa Clotilde, has an eviction order for this Friday, July 13. The building was occupied in 2013 from the Housing and public space group of the Vila de Gràcia.

The real estate company that had built it went  bankrupt and since then it had passed to Unnim, and now BBVA bank. For almost five years, a negotiated solution has not been found between the parties and BBVA has filed a new demand for eviction, leaving several families and young people in the street.

No automatic alt text available.

 

original en catalá

Desallotjaments i resistències en ple estiu a la Vila de Gràcia

Projectes autogestionats i d’habitatge construïts en espais okupats com Ca La Trava, l’Armadillo o el Banc Expropiat es troben amenaçats de desallotjament en un barri tensat per la pressió turística i l’augment de preus en la compra i lloguer d’habitatge

 

Guille Larios | @La_Directa Desallotjaments i resistències en ple estiu a la Vila de Gràcia
Fotografies de Guye Sancho | @guye89

L’estiu s’instal·la a Barcelona i amb ell la riuada de visitants d’arreu. Consegüentment, es desplega el ventall d’efectes i alteracions conegudes i previstes en la dinàmica urbana, així com els sempre impactes ambivalents no calculats que copen algunes portades i generen la polèmica de l’estiu. Al barri de Gràcia, epicentre els darrers anys de moltes de les reivindicacions veïnals que exigeixen mesures per garantir el dret a la ciutat i l’habitatge, l’estiu arriba arrossegant l’amenaça de desallotjament sobre dos espais socials i d’habitatge.

Ca la Trava i el Banc Expropiat, ambdós espais separats per escassos 500 metres, són projectes en lluita contra el model que progressivament s’imposa en una vila a on encara pugnen per coexistir veïnes i negocis tradicionals enfront de la transformació que imposen inversors immobiliaris, promotors i turistes.

Segons estadístiques de l’Ajuntament de Barcelona, resseguint dades del portal immobiliari Idealista, el preu de venda en l’oferta d’habitatges de segona mà al districte de Gràcia es troba en 4.379 € el m². Durant el 2017, el preu mitjà del lloguer se situava en 856 € mensuals. Pel que fa al sector turístic, des del mes de juliol de 2016, l’Ajuntament ha obert 10.635 expedients i ha imposat 5.503 sancions a pisos turístics il·legals de tota la ciutat, 939 dels quals es trobaven al districte de Gràcia.

A més, segons l’anuari estadístic de la ciutat per a l’any 2017, el nombre de places d’hotels, hotels-apartaments i pensions al Districte de Gràcia era de 1.081, amb 27 establiments i 576 habitacions.


Ca la trava o pisos de luxe

El passat desembre del 2016, un grup d’estudiants, treballadores i persones sense recursos econòmics van okupar els edificis situats als números 154 i 156 de la Travessera de Gràcia de Barcelona. El primer bloc es va anomenar la Jahnela i va acollir als baixos l’Oficina d’Habitatge de Gràcia. Seguidament, va ser el torn de Ca La Trava. “Ens vam organitzar a l’Oficina d’Habitatge de Gràcia, un col·lectiu que planteja solucions a les diverses problemàtiques d’habitatge, ja sigui aturant desnonaments, defensant les veïnes en casos d’assetjament immobiliari, o ajudant a okupar per a garantir a tothom l’accés a un habitatge digne”, explicaven al seu manifest fundacional.

El bloc de Ca La Trava és propietat de la Immobiliària Mar SL, propietària també de la promotora i constructora La Llave de Oro. “Es trobava en desús des de feia temps i quan hi vam entrar ens vam trobar que l’havien destrossat a consciència per a inutilitzar els pisos”, asseguren les veïnes

Actualment, l’Oficina d’Habitatge i Ca La Trava són projectes totalment diferents. El bloc on estan instal·lats és propietat de la Immobiliària Mar SL, propietària també de la promotora i constructora La Llave de Oro. “El bloc es trobava en desús des de feia temps i quan hi vam entrar ens vam trobar que la propietat havia destrossat a consciència els banys i les cuines que estaven en perfecte estat per a inutilitzar els pisos, on amb un mínim de rehabilitació hi haurien pogut entrar a viure veïnes”, asseguren.

Les negociacions amb l’Ajuntament i la propietat van iniciar-se amb anterioritat a l’okupació de Ca La Trava. Rere uns primers intents perquè el consistori aconseguís la compra dels blocs, en un procés que va endarrerir l’ordre de desallotjament i que finalment no ha fructificat, el destí dels immobles passa pel desallotjament i pel posterior enderrocament per a construir-hi una promoció d’habitatges de luxe. “No volem la compra per part de l’Ajuntament a raó de la falta de transparència. Ens enfrontem a un desallotjament cautelar per via penal, contra el que resistirem”, afirmen les residents.

Banc Expropiat, sis anys i tres amenaces

Despres de l’últim desallotjament de l’antiga oficina bancària de la travessera de Gràcia, el col·lectiu del Banc Expropiat va alliberar un nou espai a l’extint Centre d’Atenció Primària (CAP) del carrer Quevedo. Des del mes de gener, aquest antic CAP està sota amenaça de desallotjament, demandat per CatSalut i la Tresoreria General de la Seguretat Social; el primer com a usufructuari i, per tant, responsable de l’ús del local, i la segona com a propietària de l’immoble. Demanen un desallotjament cautelar que ha estat acceptat per fiscalia, ja que les okupants de l’espai han expressat la seva voluntat de no abandonar-lo.

“No volem deixar un espai que hem arreglat, preparat i cuidat amb cura i amor, un espai on ha estat possible la creació de grups que posen la salut com a centre de l’activitat. La salut entesa com un tot: suport mutu és salut, crear vincles comunitaris és salut. Autogestió és salut. Ecologisme és salut.

La criança dels infants és salut. I un desallotjament que només busca retornar la propietat, per deixar-la en abandó tal com estava abans que li donéssim vida. Creiem important que quedin espais així als barris, que segueixin plantejant alternatives reals a la dinàmica especulativa”, defensen en un comunicat.

I apunten que el seu objectiu és que els responsables del desallotjament retirin la denúncia. “Donat que el procés judicial es troba en un estat relativament avançat, també veiem important intentar que el Jutjat suspengui el desallotjament cautelar, que la policia trobi moltes dificultats per a executar el desallotjament i que als responsables polítics no els surti a compte revifar la flama d’aquest conflicte”, conclouen.


Moviment popular vs. lobbies

Davant d’una situació que consideren irreversible, l’Oficina d’Habitatge de Gràcia va iniciar fa més de dos anys la campanya #SobreviscAGràcia, fent una crida a les veïnes, col·lectius, organitzacions i entitats de Gràcia perquè s’hi adherissin.

Aquesta campanya denuncia les cinc principals problemàtiques d’habitatge que afecten els barris de Gràcia com a conseqüència del procés d’elitització que pateix la Vila: Lloguers alts i contractes abusius, assetjament immobiliari, rehabilitació dels edificis, desallotjaments i talls de subministres i la turistificació que pateix el districte.

El bloc d’habitatges conegut com l’Armadillo, situat al carrer Sant Salvador cantonada Santa Clotilde, té ordre de desallotjament per aquest mateix divendres 13 de juliol

A hores d’ara hi ha un tercer immoble amenaçat de desallotjament: el bloc d’habitatges conegut com l’Armadillo, situat al carrer Sant Salvador cantonada Santa Clotilde, té ordre de desallotjament per aquest mateix divendres 13 de juliol. L’immoble va ser okupat l’any 2013 des del Grup d’Habitatge i espai públic de la Vila de Gràcia. La immobiliària que l’havia construït va fer fallida i des de llavors havia passat a mans d’Unnim, ara BBVA. Durant gairebé cinc anys no s’ha trobat una solució negociada entre les parts i el BBVA va interposar una nova demanda d’execució que s’hauria de fer efectiva de forma imminent deixant diverses famílies i joves al carrer.

Desallotjaments i resistències en ple estiu a la Vila de Gràcia

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: