Ecologistes en Acció confirma la presència de l’herbicida cancerosa glifosat en totes les aigües superficials i subterrànies de l’Estat espanyol-catalan/English

read in English below: Ecologists in Action confirms the presence of the cancerous herbicide glyphosate in all surface and groundwater in Spain.

jopp

El glifosat contamina les aigües superficials i subterrànies

Ecologistas en Acción .. read in> Català, Catalunya, País ValenciàCastellano | Català | Galego

  • Ecologistes en Acció publica una investigació que analitza les dades dels organismes de conca des de 2015 fins a 2019.
  • L’organització ecologista confirma la presència de l’herbicida glifosat en totes les aigües superficials i subterrànies de l’Estat espanyol.
  • En el 31 % de les mostres d’aigües superficials es va detectar la presència de glifosat, percentatge que augmenta fins el 42 % per al seu metabòlit AMPA. Quant a les aigües subterrànies, es van detectar les dues substàncies en un 11 % i un 0,3  de les analísis.
  • En alguns casos la concentració de glifosat és centenars de vegades superior als valors límit legals.

The first direct proof of Roundup causing cancer

[Informe] Contaminación por glifosato en el medio acuáticoEcologistes en Acció analitza la presència de l’herbicida glifosat i el seu metabòlit de degradació AMPA en les aigües superficials i subterrànies de les demarcacions hidrogràfiques espanyoles durant el període 2015-2019. Els resultats conclouen que el glifosat contamina el medi aquàtic i que cal prohibir-lo.

Les dades, proporcionats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD), en resposta a una petició ambiental formulada per Ecologistes en Acció, mostren l’elevada presència de glifosat i AMPA en totes les demarcacions hidrogràfiques on s’han realitzat anàlisis de control d’aquests dos contaminants.

Dr. Mercola

El glifosat es va detectar en el 31 % de les aigües superficials. El valor límit de 0,1 μg/l, establit com a referència d’acord amb la Guia per a l’Avaluació de l’Estat de les Aigües, es va superar en un 22 % de les mostres. Pel que fa a l’AMPA, es va detectar en un 42 % de les mostres i el seu valor de referència d’1,6 μg/l es va superar en un 17 % de les mostres.

Quant a les aigües subterrànies, en un 11 % i un 0,3 % de les analísis s’han detectat respectivament glifosat i AMPA, mentre que un 7 % i un 0,3 % de les mostres analitzades han superat el valor límit que estableix la Directiva d’Aigües Subterrànies.

Algunes de les superacions dels valors límit poden classificar-se com d’extremada preocupació per haver-se detectat concentracions del plaguicida centenars de vegades superiors als valors de referència.

Davant de l’elevada contaminació del medi aquàtic, Ecologistes en Acció recomana al MITERD i al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació:

  • que retire l’autorització als plaguicides d’ús agrari que continguen glifosat;
  • que redacte normes de mostreig i anàlisi de plaguicides en aigües superficials i subterrànies perquè la informació siga completa, desagregada per territoris i comparable pel que fa al nombre de punts de mostreig i a la periodicitat de les mostres.
llñk

Glyphosate contaminates surface and groundwater
2/11/2021 | Catalan, Catalonia, Valencian Country

Castellano | Català | Galician

Ecologists in Action confirms the presence of the herbicide glyphosate in all surface and groundwater in Spain.

Ecologists in Action publishes research that analyzes data from basin organisms from 2015 to 2019.

The environmental organization confirms the presence of the herbicide glyphosate in all surface and groundwater in Spain.
Glyphosate was detected in 31% of the surface water samples, a percentage that increases to 42% for its metabolite AMPA. As for groundwater, both substances were detected in 11% and 0.3 of the analyzes.
In some cases the glyphosate concentration is hundreds of times higher than the legal limit values.

[Report] Glyphosate contamination in the aquatic environment
Ecologists in Action analyzes the presence of the herbicide glyphosate and its metabolite of AMPA degradation in the surface and groundwater of the Spanish hydrographic demarcations during the period 2015-2019. The results conclude that glyphosate contaminates the aquatic environment and should be banned.

nojo

The data, provided by the Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge (MITERD), in response to an environmental request made by Ecologists in Action, show the high presence of glyphosate and AMPA in all river basins where they have been made control analysis of these two pollutants.

Glyphosate was detected in 31% of surface waters. The limit value of 0.1 μg / l, established as a reference according to the Guide to the Assessment of Water Status, was exceeded by 22% of the samples. Regarding AMPA, it was detected in 42% of the samples and its reference value of 1.6 μg / l was exceeded in 17% of the samples.

As for groundwater, glyphosate and AMPA were detected in 11% and 0.3% of the analyzes, respectively, while 7% and 0.3% of the samples analyzed exceeded the limit value set. the Groundwater Directive.

Some of the exceedances of the limit values ​​can be classified as extremely worrying because pesticide concentrations have been detected hundreds of times higher than the reference values.

yfugu

In view of the high pollution of the aquatic environment, Ecologists in Action recommends to MITERD and the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food:

to withdraw the authorization of glyphosate-containing pesticides for agricultural use;
to draft standards for the sampling and analysis of pesticides in surface and groundwater so that the information is complete, disaggregated by territory and comparable in terms of the number of sampling points and the periodicity of the samples.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: