Barcelona, 1 de maig: ‘Ofensiva de classe’, mani del sindicalisme alternatiu- /Catalan/English

El capitalisme continua avançant dia a dia, apropiant-se cada cop de més esferes de la nostra vida. Ens roba el temps i la vida a canvi d’un salari, amb el que cada dia és més difícil viure de forma digna.

READ IN ENGLISH BELOW– MAYDAY CLASS OFFENSIVE

thefreeonline 25 de abril 2023 kaosenlared.net /Inicio

Ens roba desmantellant i precaritzant els serveis públics, ens roba apropiant-se, privatitzant i monopolitzant cada cop més recursos bàsics per al sostén de la vida, com l’habitatge, l’energia, l’aigua, la terra o els aliments.

Ens roba rebaixant les pensions i allargant la vida laboral, mentre la joventut pateix un atur crònic. Al capitalisme li sobren diners per augmentar el pressupost militar per l’OTAN i diu que no en te per la sanitat.

Un capitalisme neocolonial que no conforme amb extreure els recursos naturals del sud global, explota a les migrants que venen fugint de la violència i devastació, al treball de la llar i les cures, al treball sexual, al treball agrícola i a tota sort d’oficis informals sense dret a l’atur, a pensió o a qualsevol tipus de garanties laborals.

Amb un govern mentider que no s’atreveix ni a derogar la Llei mordassa, que no retira les parts més lesives de les reformes laborals, tal com va prometre.

Amb un govern agenollat als poders econòmics, que aprova una llei d’habitatge més en clau electoralista, que no pas a garantir l’accés a un habitatge digne. I amb la lluita del poble francès contra la reforma de les pensions gravada a les retines, ens plantegem que ja n’hi ha prou de retrocedir davant els embats del capital. 

És per això que volem passar a l’ofensiva, per recuperar terreny al capitalisme i recuperar tot allò que ens està robant. I ho farem engegant lluites allà on hi hagi injustícies. Empresa a empresa recuperant drets i millorant les condicions laborals.

Sector a sector unint plantilles i millorant convenis. I ho farem carrer a carrer, combatent el discurs neoliberal i individualista, barri a barri, poble a poble construint comunitats de lluita.

Ho farem articulant una lluita comuna entre treballadores i usuàries en defensa d’uns serveis públics de qualitat.

Per això és necessari enfortir les organitzacions de la classe treballadora, ELS SINDICATS. Els sindicats de classe i autònoms de tot poder polític o econòmic i independents de les subvencions estatals.

Enfortint el sindicalisme que no creu en la concertació social de les poltrones, que sap que per negociar amb el capital s’ha de trencar la pau social i pressionar.

Per tot això és necessari la confluència de les lluites i les organitzacions de classe que planten cara als diferents fronts de la despossessió capitalista.

La confluència amb el moviment per l’habitatge, amb el moviment migrant, amb el moviment pensionista, amb el feminisme de classe, amb l’ecologisme radical, amb l’economia social i solidària, i amb totes aquelles organitzacions que ens vulguin acompanyar en aquesta ofensiva de lluita. 

Per això aquest primer de maig la Taula Sindical de Catalunya, fem una crida a la classe treballadora a iniciar una ofensiva contra la classe capitalista que ens vol cada dia més empobrits i agenollats.

Fem una crida a les organitzacions anticapitalistes a fixar-se més en el que ens uneix que no en el que ens separa, i a engegar un nou cicle de lluita per a organitzar la indignació, i construir un contrapoder que ens permeti recuperar terreny al capital.

  • Derogació de la reforma laboral
  • Derogació de la llei mordassa i la llei d’estrangeria
  • Per unes pensions dignes i la reducció de l’edat de jubilació
  • Per la reducció de la jornada laboral
  • Per fer retrocedir el capital: Vaga General!

Taula Sindical de Catalunya

Barcelona, May 1st: ‘Class Offensive’, May 1st Demo of Alternative Trade Unionism / Catalan/ English

Published on April 25, 2023 / by KaosEnLaRed

Capitalism continues to advance day by day, appropriating more and more spheres of our lives. It steals our time and life in exchange for a salary, with which every day it is more difficult to live in a dignified way.

It steals from us by dismantling and making public services precarious, it steals from us by appropriating, privatizing and monopolizing more and more basic resources to support life, such as housing, energy, water, land or food.

It steals from us by lowering pensions and extending working life, while the youth suffer from chronic unemployment. Capitalism has money left over to increase the military budget for NATO and says it doesn’t have any for healthcare.

A neo-colonial capitalism that is not satisfied with extracting the natural resources of the global south, exploits the migrants who come fleeing violence and devastation, in domestic and care work, in sex work, in agricultural work and in all kinds of informal trades with no right to unemployment, pension or any type of employment guarantee.

With a lying government that does not even dare to repeal the Gag Law, that does not remove the most harmful parts of the labor reforms, as it promised.

With a government on its knees to the economic powers, which approves a housing law more in an electoral key, than to guarantee access to decent housing.

And with the fight of the French people against the pension reform etched on our retinas, we consider that it is time to stop the retreat before the onslaughts of capital.

This is why we want to go on the offensive, to regain ground from capitalism and recover everything that it is stealing from us.

And we will do it by starting fights wherever there are injustices. Company by company recovering rights and improving working conditions. Sector by sector joining templates and improving agreements.

And we will do it street by street, fighting the neoliberal and individualist discourse, neighborhood by neighborhood, village by village, building communities of struggle.

We will do this by articulating a common struggle between workers and users in defense of quality public services.

That is why it is necessary to strengthen the organizations of the working class, THE TRADE UNIONS. Class and autonomous unions of all political or economic power and independent of state subsidies.

Strengthening unionism that does not believe in the social concertation of the armchairs, that knows that in order to negotiate with capital you have to break the social peace and put on pressure.

For all this, the confluence of the struggles and class organizations that face the different fronts of capitalist dispossession is necessary.

The confluence with the housing movement, with the migrant movement, with the pension movement, with class feminism, with radical environmentalism, with the social and solidarity economy, and with all those organizations that want to accompany us in this fighting offensive.

That’s why this first of May, from the Taula Sindical de Catalunya (Trade Union Platform of Catalonia) we call on the working class to start an offensive against the capitalist class that wants us to be more impoverished and on our knees every day.

We call on the anti-capitalist organizations to focus more on what unites us than on what separates us, and to start a new cycle of struggle to organize outrage, and build a counter-power that allows us to regain ground in capital.

Repeal of the labor reform

Repeal of the gag law and the foreigner law

For decent pensions and the reduction of the retirement age

For the reduction of the working day

To push back capital: General Strike!

Trade union platform of Catalonia

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: