Attempt to Criminalize and Censor presentation of board game: ” Come and Occupy too!” ..Eng/Cat

This image has an empty alt attribute; its file name is image-172.png

Attempting to criminalize and censor the presentation of a board game: ” Come and Occupy too!”

Joint statement from the Mataró Cooperators Union, the Mataró Housing Union and the Cafè de Mar Culinary Space.

Okupa tu també!" Fes possible el joc de taula del conflicte per l'habitatge  — Verkami

Yesterday, Wednesday 16 February, various media outlets reported that the mayor of Mataró, David Bote, had requested in writing to the Union of Cooperators of Mataró, the cancellation of the event which will take place on the 23rd of February at the Cafè de Mar, stating that: “Trivializing the right to access housing contributes to generating more tension and social unrest.”

Faced with this serious fact, the Cafè de Mar Culinary Space, the Mataró Cooperators Union and the Mataró Housing Union want to express the following:

Turn off the Telly.. Squat! You Too!

  1. It is completely false that Mayor David Bote has addressed a letter to the presidency of the Union of Cooperators requesting that the act be annulled. In fact, neither the Cafè de Mar Culinary Space nor the Housing Union – co-organizers of the event – have received any type of letter or writing from the City Council.

Mayor David Bote has stated, according to the media, that “Trivializing the right of access to housing contributes to generating more tension and social unrest.”

It is the administration itself that trivializes a right stipulated in the Constitution, which allows hundreds of families with children to be evicted from our homes every day without housing alternatives, while vulture funds, banks and speculators have thousands of empty homes.

From the different undersigned organizations, we consider that the problem of access to decent housing has a structural root, due to the inaction of the competent administrations, the lack of public policies, the lack of public housing stock and the unwillingness to face large holders such as vulture funds or banks.

The holding of this event shall be subject to freedom of expression. A game should not be a crime. Well it’s not the Monopoly, which aims to buy housing and then speculate and extort your opponents.

According to the press, the mayor states that this game “apologizes for criminal acts that disrupt the coexistence of citizens.”

We consider that what disturbs citizen coexistence are; vulture fund mafias, banks and mafias that sell keys to do business. What really disturbs and distresses us is the permissiveness of the administration with all these mobs and speculators, who play day in and day out with the vulnerability of families.

We want to remember and recover the historical memory with the legacy of the Union of Cooperators, which on several occasions throughout its struggle, has had to occupy buildings that were part of the cooperative heritage of the city, and which were snatched by the Franco regime.

The aim of these occupations was, is and will be to return this heritage to the popular movement of Mataró. Thanks to this struggle, today part of this heritage has returned to the city and is now social housing.

For the above-mentioned considerations, we express our firm determination to celebrate the cultural act of presentation of the board game of social criticism, “Okupa tu también”, which will be carried out by Gall Negre, (Black Cock) a project for the creation and design of board games with a critical and social look. And we invite you to attend as a show of support on February 23 at 7 pm at the Espai Culinari Cafè de Mar.


Related entries

February 7, 2022 Presentation of the fanzine “We open the circle: strategies for disobedience to fines”

January 26, 2022 The Battle of La Plaine | Cineforum at the Palau Alós. Marseille, a European city like many others

January 25, 2022 Labor reform: A defeat for the working class, a gift to the employer

Davant l’intent de criminalitzar i censurar la presentació d’un joc de taula: “Okupa tu també !”

17 febrer, 2022

Comunicat conjunt de la Unió de Cooperadors de Mataró, el Sindicat d’Habitatge de Mataró i l’Espai Culinari Cafè de Mar.

Ahir dimecres 16 de febrer, diversos mitjans de comunicació publicaven que l’alcalde de Mataró, David Bote, havia sol·licitat per escrit a la Unió de Cooperadors de Mataró, la cancel·lació de l’acte que tindrà lloc el pròxim 23 de febrer al Cafè de Mar, afirmant que: “Banalitzar el dret d’accés a l’habitatge contribueix a generar més tensió i malestar social”.

Davant d’aquest fet tan greu, l’Espai Culinari Cafè de Mar, la Unió de Cooperadors de Mataró i el Sindicat d’Habitatge de Mataró volem expressar el següent:

1. És rotundament fals, que l’alcalde David Bote, s’hagi adreçat per carta a la presidència de la Unió de Cooperadors per demanar que s’anul·li l’acte. De fet, ni l’Espai Culinari Cafè de Mar ni el Sindicat d’Habitatge – coorganitzadors de l’acte- han rebut cap tipologia de carta ni d’escrit, per part de l’Ajuntament.

2. L’alcalde David Bote ha afirmat, segons els mitjans de comunicació, que “Banalitzar el dret d’accés a l’habitatge contribueix a generar més tensió i malestar social”. Qui banalitza amb un dret estipulat a la Constitució és la mateixa administració, que permet que diàriament centenars de famílies amb infants siguin desnonades a casa nostre sense alternativa habitacional, mentre fons voltor, entitats bancàries i especuladors tenen milers d’habitatges buits. Des de les diferents organitzacions sotasignants, considerem que la problemàtica d’accés a un habitatge digne té una arrel estructural, a causa de la inacció de les administracions competents, les nul·les polítiques públiques, la manca de parc públic d’habitatge i la manca de voluntat d’enfrontar-se a grans tenidors com per exemple: els fons voltors o els bancs.

3. La celebració d’aquest acte s’empara en la llibertat d’expressió. Un joc no ha de constituir cap mena de delicte. Bé no ho és el Monopoli, que té com a objectiu comprar habitatges per després especular i extorsionar als teus adversaris. Segons el que ha publicat la premsa, l’alcalde afirma que aquest joc “fa apologia de fets delinqüencials que pertorben la convivència ciutadana”. Nosaltres considerem, que el que pertorba la convivència ciutadana son; les màfies dels fons voltor, les entitats bancàries i les màfies que venen claus per fer negoci. El que realment ens pertorba i ens angoixa és la permissivitat que l’administració té amb totes aquestes màfies i especuladors, que juguen dia rere dia, amb la vulnerabilitat de les famílies.

4. Volem recordar i recuperar la memòria històrica amb el llegat de la Unió de Cooperadors, que en diverses ocasions al llarg de la seva lluita, ha hagut d’ocupar edificis que formaven part del patrimoni cooperatiu de la ciutat, i que van ser arrabassats pel règim franquista. L’objectiu d’aquestes ocupacions va ser, és i serà retornar aquest patrimoni al moviment popular de Mataró. Gràcies a aquesta lluita, avui part d’aquest patrimoni ha retornat a la ciutat i actualment és habitatge social.

5. Per les consideracions anteriorment esmentades, manifestem la ferma determinació de celebrar l’acte cultural de presentació del joc de taula de crítica social, “Okupa tu també”, que anirà a càrrec de Gall Negre, projecte de creació i disseny de jocs de taula amb una mirada crítica i social. I us convoquem a assistir com a mostra de suport el dia 23 de febrer a les 19 h a l’Espai Culinari Cafè de Mar.

Entrades relacionades

7 febrer, 2022

Presentació del fanzine «Obrim el cercle: estratègies d’insubmissió a les penes-multa»


Llegir més

26 gener, 2022

La batalla de La Plaine | Cineforum al Palau Alós. Marsella, una ciudad europea como muchas otras


Llegir més

25 gener, 2022

Reforma laboral: Una derrota para la clase trabajadora, un regalo a la patronal


Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

One thought on “Attempt to Criminalize and Censor presentation of board game: ” Come and Occupy too!” ..Eng/Cat”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: